Hotarâri

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în anul 2017
1. 06.01.2017 Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare și a deficitului secțiunii de dezvoltare Deschide
2. 27.01.2017 Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Construire Pod peste Râul Motru, amplasat pe DC 114, Iormănești-Cleșnești” Deschide
3. 27.01.2017 Hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție „Construire Pod peste Râul Motru, amplasat pe DC 114, Iormănești-Cleșnești” Deschide
4. 27.01.2017 Hotărâre privind atribuirea contratului de delegare a activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori Deschide
5. 27.01.2017 Hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Glogova Deschide
6. 27.01.2017 Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru serviciile sociale în anul 2017 la nivelul omunei Glogova, județul Gorj Deschide
7.  27.01.2017 Hotărâre privind aprobarea „Planului de lucrări de interes local pentru anul 2017” Deschide
8.  27.01.2017 Hotărâre privind rețeaua școlară ce urmează a funcționa în anul școlar 2017-2018 pe raza comunei Glogova, județul Gorj Deschide
9.  27.01.2017 Hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. Glogova nr.4/31.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investițuii: „Înființare rețea publică de canalizare menajeră și stație de epurare în satele Olteanu, Iormănești, Glogova, Cămuiești, comuna Glogova, județul Gorj”, datorită influenței TVA Deschide
10.  27.01.2017 Hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. Glogova nr.5/31.01.2016 privind aprobarea cofinanțării obiectivului: „Înființare rețea publică de canalizare menajeră și stație de epurare în satele Olteanu, Iormănești, Glogova, Cămuiești, comuna Glogova, județul Gorj”, datorită influenței T.V.A. Deschide
11.  10.02.2017 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Glogova, județul Gorj”, ca urmare a influenței T.V.A. Deschide
12.  10.02.2017 Hotărâre privind cofinanțarea obiectivului de investiție „Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Glogova, județul Gorj” Deschide
13.  10.02.2017 Hotărâre privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local în satele Glogova, Olteanu și Cămuiești, comuna Glogova, județul Gorj” Deschide
14.  10.02.2017 Hotărâre privind privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție „Modernizare drumuri de interes local în satele Glogova, Olteanu și Cămuiești, comuna Glogova, județul Gorj” Deschide
15.  20.02.2017 Hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor investiției „Reabilitare, extindere și dotare Școala Gimnazială Prof. Nicolae Caranda Glogova și Grădinița nr.1 Glogova, comuna Glogova, județul Gorj” Deschide
16.  20.02.2017 Hotărâre privind privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție „Reabilitare, extindere și dotare Școala Gimnazială Prof. Nicolae Caranda Glogova și Grădinița nr.1 Glogova, comuna Glogova, județul Gorj” Deschide
17.  24.02.2017 Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru gospodărirea Comunei Glogoa pe anul 2017 Deschide
18.  28.02.2017 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor investiției „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Centru Cultural Multifuncțional în comuna Glogova, județul Gorj” Deschide
19.  28.02.2017 Hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Centru Cultural Multifuncțional în comuna Glogova, județul Gorj” Deschide
20.  28.02.2017 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor investiției „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare dispensar medical în sat Iormănești, comuna Glogova, județul Gorj” Deschide
21.  28.02.2017 Hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare dispensar medical în sat Iormănești, comuna Glogova, județul Gorj” Deschide
22.  09.03.2017 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor investiției „Reabilitare și modernizare rețea iluminat public în comuna Glogova, județul Gorj” Deschide
23.  09.03.2017 Hotărâre privind aprobarea aprobarea cofinanțării obiectivului de investișie „Reabilitare și modernizare rețea iluminat public în comuna Glogova, județul Gorj” Deschide
24.  24.03.2017 Hotărâre privind preluarea ca venit la bugetul local al anului 2017, a excedentului în sumă de 110.609 lei Deschide
25.  24.03.2017 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Glogova pe anul 2017 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2018-2020 Deschide
26.  24.03.2017 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic General (P.U.G.) al comunei Glogova și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia Deschide
27. 24.03.2017 Hotărâre privind acceptarea înregistrării în SNEP pentru plata impozitelor și taxelor locale Deschide
28.  24.03.2017 Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017 Deschide
29. 24.03.2017 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare a obiectivului de investiție „Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Glogova, județul Gorj” după încheierea contractului de lucrări Deschide
30. 24.04.2017 Hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării competiției sportive „Cupa Tineretului la Fotbal” – Glogova 2017 Deschide
31. 24.04.2017 Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Glogova pentru anul 2016 Deschide
32. 26.05.2017 Hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării manifestării „Zilele comunei Glogova”, Ediția a IV-a 2017 Deschide

 

 

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în anul 2016 - 1
1. 08.01.2016 Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare Deschide
2. 31.01.2016  Hotărâre privind rețeaua școlară ce urmează a funcționa în anul școlar 2016-2017 pe raza comunei Glogova Deschide
3. 31.01.2016 Hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări în interes local pentru anul 2016 Deschide
4. 31.01.2016 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Înființare rețea publică de canalizare menajeră și stație de epurare în satele Olteanul, Iormănești, Glogova, Cămuiești, comuna Glogova, județul Gorj” – faza Studiu de fezabilitate Deschide
5. 31.01.2016 Hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție „Înființare rețea publică de canalizare menajeră și stație de epurare în satele Olteanul, Iormănești, Glogova, Cămuiești, comuna Glogova, județul Gorj” Deschide
6. 07.02.2016 Hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică deschisă cu ofertă în plic, a unui spațiu în incinta Dispensarului medical al comunei Glogova din satul Iormănești, județul Gorj, în vederea desfășurării de activități farmaceutice Deschide
7. 07.02.2016 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Glogova pe anul 2016 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2017-2019 Deschide
8. 25.02.2016 Hotărâre privind privind rectificarea bugetului local Deschide
9. 25.02.2016 Hotărâre privind privind aprobarea scutirii la plată a cotei de 73,3% din majorările de întârziere pentru neplata la termen a impozitelor și taxelor locale Deschide
10. 25.02.2016 Hotărâre privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor, de soluționare a situațiilor identificate a tichetelor sociale pentru grădiniță Deschide
11. 20.03.2016 Hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta munca neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către organele judiciare Deschide
12. 20.03.2016 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare a obiectivului de investiție „Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Glogova, județul Gorj” după încheierea contractului de lucrări Deschide
13. 20.03.2016 Hotărâre privind aprobarea cedării în compensare în vederea împăduririi a suprafaței de 0,5150 ha situată în extravilanul localității Glogova, locul numit Valea Priba, carte funciară nr.35488 aflat în proprietatea privată a comunei Glogova, către Direcția Silvică Gorj – Ocolul Silvic Motru în schimbul suprafeței de 4,4147 ha teren forestier proprietate publică de stat de pe raza Ocolului Silvic Motru, UPI Iormănești, UA: 65 C, 65 D, 65 B, 66 H, 66 E, 67 C, 68 B, în scopul realizării investiției „Reabilitare și extindere sistem alimentare cu apă în comuna Glogova, județul Gorj” Deschide
14. 20.03.2016 Hotărâre privind  participarea comunei Glogova, județul Gorj pentru cooptarea în cadrul Asociației Grupului de Acțiune Locală Rovinele de Gorj Deschide
15. 20.03.2016 Hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării competiției sportive „Cupa Tineretului la Fotbal – Glogova 2016” Deschide
16. 20.03.2016 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Deschide
17. 20.03.2016 Hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Glogova, județul Gorj Deschide
18. 30.03.2016 Hotărâre privind modificarea art.2 al HCL Glogova nr.21/06.11.2015 (HCL nr 21/2015 se referă la taxele și impozitele locale pentru anul 2016 iar prin modificarea art.2 s-a prelungit termenul de acordare a bonificației de 10% pentru plata anticipată a taxelor și impozitelor pentru persoanele fizice de la 31.03.2016 la 30.06.2016) Deschide
19. 30.03.2016 Hotărâre privind retragerea comunei Glogova din calitatea de membru al Asociației Grupului de Acțiune Locală Rovinele de Gorj Deschide
20. 30.03.2016 Hotărâre privind aprobarea asocierii și participării comunei Glogova în calitate de membru asociat în Asociația „Grup de Acțiune Locală Sudul Gorjului” Deschide
21. 29.04.2016 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltarea Locală a comunei Glogova pentru perioada 2014-2020 Deschide
22. 29.04.2016 Hotărâre privind privind aprobarea la nivelul comunei Glogova a Agendei culturale pentru perioada mai-decembrie 2016 Deschide
23. 27.05.2016 Hotărâre privind rectificarea bugetului local Deschide
24. 27.05.2016 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al anului 2015 Deschide

 

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în anul 2016 - 2
1. 23.06.2016 Hotărâre constituire consiliul local mandat 2016-2020 Deschide
2. 23.06.2016 Hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor aleși Deschide
3. 23.06.2016 Hotărâre privind declararea Consiliului Local al comunei Glogova ca legal constituit Deschide
4. 23.06.2016 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Deschide
5. 23.06.2016 Hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Glogova Deschide
6. 23.06.2016 Hotărâre privind organizarea comisiilor de domenii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Glogova Deschide
7. 22.07.2016 Hotărâre privind aprobarea unui număr de 29 burse de merit Deschide
8. 22.07.2016 Hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării manifestării „Zilele comunei Glogova”, ediția a III-a 2016 Deschide
9. 22.07.2016 Hotărâre privind aprobarea organigramei, numărul de personal și ștatului de funcții al aparatului de specialitate al primarului și aparatului permanent al Consiliului local Glogova Deschide
10. 22.07.2016 Hotărâre prin care se ia act de demisia consilierului local Șalapa Ion și vacantarea mandatului de consilier local Deschide
11. 22.07.2016 Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul local Glogova – Prunea Ionuț Deschide
12. 30.08.2016 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Glogova Deschide
13. 30.08.2016 Hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al comunei Glogova, județul Gorj, domnului profesor Ilie Paraschiv Deschide
14. 30.08.2016 Hotărâre privind aprobarea organizării festivalului-concurs de muzică populară „Tinere Talente” Glogova 2016 Deschide
15. 30.08.2016 Hotărâre privind aprobarea organizării competiției sportive de fotbal „Cupa Glogova” 2016 Deschide
16. 30.08.2016 Hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere din 07.07.2006 prin act adițional – Vodafone România SA Deschide
17. 27.09.2016 Hotărâre privind constituirea și inventarierea în domeniul privat al comunei Glogova a terenului în suprafață de 789 mp situat în T7 P195 sat Cămuiești, comuna Glogova Deschide
18. 19.10.2016 Hotărâre privind rectificarea bugetului local Deschide
19. 19.10.2016 Hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de achiziție publică în vederea încheierii unui contract de prestări servicii privind „Realizarea steag propriu și stemă proprie a localității comunei Glogova” Deschide
20. 28.10.2016 Hotărâre privind aprobarea sumei necesare în vederea acordării cadourilor cu ocazia „Sărbătorilor de iarnă” 2016, preșcolarilor și elevilor din școlile comunei precum și colindătorilor Deschide
21. 29.11.2016 Hotărâre privind rectificarea bugetului local Deschide
22. 29.11.2016 Hotărâre privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire pod peste râul Motru amplasat pe DC 114 Iormănești – Cleșnești” Deschide
23. 29.11.2016 Hotărâre  privind aprobarea Calendarului Cultural al comunei Glogova pentru anul 2017 Deschide
24. 08.12.2016 Hotărâre privind rectificarea bugetului local Deschide
25. 23.12.2016 Hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale în comuna Glogova pentru anul 2017 Deschide

 

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în anul 2015

 

1. 09.01.2015 Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare Deschide
2. 30.01.2015 Hotărâre privind rectificarea bugetului local Deschide
3. 30.01.2015 Hotărâre privind aprobarea „Planului de lucrări de interes local pentru anul 2015” Deschide
4. 30.01.2015 Hotărâre privind alegerea viceprimarului Consiliului Local al comunei Glogova Deschide
5. 11.02.2015 Hotărâre privind rețeaua școlară ce urmează a funcționa în anul școlar 2015-2016 pe raza comunei Glogova Deschide
6. 11.02.2015 Hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr.1096/28.03.2014 (I.I.Arjoca Georgiana Aurelia) Deschide
7. 11.02.2015 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Glogova pe anul 2015 Deschide
8. 25.03.2015 Hotărâre privind rectificarea bugetului local Deschide
9. 26.04.2015 Hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării competiției sportive „Cupa Tineretului la Fotbal” Glogova 2015 Deschide
10. 29.05.2015 Hotărâre privind aprobarea stațiilor de îmbarcare și debarcare a elevilor în microbuzul școlar, pe raza comunei Glogova Deschide
11. 29.05.2015 Hotărâre privind rectificarea bugetului local Deschide
12. 29.05.2015 Hotărâre privind aprobarea unui număr de 35 burse de merit pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza comunei Glogova, aferente sem II al anului școlar 2014-2015 Deschide
13. 30.08.2015 Hotărâre privind rectificarea bugetului local Deschide
14. 30.08.2015 Hotărâre privind aprobarea întocmirii Planului Urbanistic General al comunei Glogova Deschide
15. 08.09.2015 Hotărâre privind rectificarea bugetului local Deschide
16. 27.09.2015 Hotărâre privind rectificarea bugetului local Deschide
17. 07.10.2015 Hotărâre privind aprobarea organigramei, numărul de personal și ștatului de funcții al aparatului de specialitate al primarului și aparatului permanent al Consiliului Local Glogova începând cu 01.10.2015 Deschide
18. 07.10.2015 Hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență la nivelul localității Glogova Deschide
19. 30.10.2015 Hotărâre privind aprobarea achiziționării și montării dispozitivelor GPS pe microbuzele școlare și utilajele primăriei Deschide
20. 30.10.2015 Hotărâre privind rectificarea bugetului local Deschide
21. 06.11.2015 Hotărâre privind stabilirea valorilor impozitabile, impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 în comuna Glogova Deschide
22. 06.11.2015 Hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea de lucrări pe domeniul public și privat al comunei Glogova, lucrări de racorduri/branșamente la toate rețelele de utilități publice Deschide
23. 27.11.2015 Hotărâre privind aprobarea sumei necesare în vederea acordării cadourilor cu ocazia „Sărbătorilor de iarnă” 2015, preșcolarilor și elevilor din școlile comunei precum și colindătorilor Deschide
24. 27.11.2015 Hotărâre privind rectificarea bugetului local Deschide
25. 27.11.2015 Hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local Glogova și doctor Amon Daniela, medic titular C.M.I. Amon Daniela Deschide
26. 27.11.2015 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli – sursă E (extrabugetar) Deschide
27. 21.12.2015 Hotărâre privind prelungirea valabilității actualului PUG al comunei Glogova Deschide
28. 21.12.2015 Hotărâre privind rectificarea bugetului local Deschide

 

 

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în anul 2014
1. 10.01.2014 Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local, a deficitului secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare Deschide
2. 30.01.2014 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al Primăriei Comunei Glogova pe anul 2014, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014 Deschide
3. 30.01.2014 Hotărâre privind aprobarea “Planului de lucrări de interes local pentru anul 2014” Deschide
4. 23.02.2014 Hotărâre privind înfiinţarea serviciului public de alimentare cu apă a comunei Glogova, judeţul Gorj Deschide
5. 23.02.2014 Hotărâre privind aprobarea regulamentului şi caietelor de sarcini pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă a comunei Glogova, judeţul Gorj Deschide
6. 23.02.2014 Hotărâre privind aprobarea normei de consum în sistem pauşal pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă a localităţii Glogova, judeţul Gorj Deschide
7. 06.03.2014 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Reabilitare şi extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Glogova, judeţul Gorj” – faza D.A.L.I. Deschide
8. 06.03.2014 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2013 Deschide
9. 30.03.2014 Hotărâre privind depunerea cererii de plată la APIA – Schema de plată unică pe suprafaţă (S.A.P.S.) campania 2014 – pentru pajiştile permanente aflate în domeniul privat al administraţiei publice locale Glogova Deschide
10. 30.03.2014 Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi la nivelul comunei Glogova, judeţul Gorj, pentru perioada 2014 – 2020 Deschide
11. 30.03.2014 Hotărâre privind înfinţarea serviciului de salubrizare – activitatea de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeuri menajere, cu excepţia celor cu regim special Deschide
12. 30.03.2014 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi Caietului de sarcini pentru serviciul de salubrizare a comunei Glogova Deschide
13. 30.03.2014 Hotărâre privind aprobarea taxei pentru serviciul de salubrizare – activitatea de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special Deschide
14. 30.03.2014 Hotărâre privind aprobarea noului preţ la apa potabilă livrată în comuna Glogova de către Serviciul public de alimentare cu apă al comunei Glogova Deschide
15. 30.03.2014 Hotărâre privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii “Reabilitare şi extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Glogova, judeţul Gorj” Deschide
16. 27.04.2014 Hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, numărul de personal şi ştatului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi aparatul permanent al Consiliului Local Glogova pe anul 2014 Deschide
17. 27.04.2014 Hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării competiţiei sportive “Cupa Tineretului la Fotbal” – Glogova 2014 Deschide
18. 27.04.2014 Hotărâre privind aprobarea “Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Glogova în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţie electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de uitilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţie electronice “ Deschide
19. 30.05.2014 Hotărâre privind însuşirea acordului de colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie Gorj în vederea susţinerii proiectului “Alternative pentru Tine” Deschide
20. 30.05.2014 Hotărâre privind aprobarea unui număr de 31 burse de merit pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de raza comunei Glogova, aferente sem.II al anului şcolar 2013-2014 Deschide
21. 30.05.2014 Hotărâre privind rectificare bugetul local Deschide
22. 18.06.2014 Hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. Glogova nr.15/30.03.2014 referitoare la cofinanţarea obiectivului de investiţie “Reabilitare şi extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Glogova, judeţul Gorj” Deschide
23. 29.06.2014 Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei Glogova, în domeniul public al acesteia a unui teren în suprafaţă de 6870mp Deschide
24. 29.06.2014 Hotărâre privind împuternicirea Primarului comunei Glogova şi a Comisiei de Învăţământ din cadrul Cosniliului Local Glogova, de a încheia contractele de închiriere a spaţiilor disponibile execedentare ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pe raya comunei Glogova. Deschide
25. 29.06.2014 Hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării manifestării “Zilele comunei Glogova” Ediţia a II-a 2014 Deschide
26. 20.07.2014 Hotărâre privind rectificare buget local Deschide
27. 31.08.2014 Hotărâre privind acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al comunei Glogova” domnului profesor CARANDA N. NICOLAE Deschide
28. 31.08.2014 Hotărâre privind aprobarea organizării competiţiei sportive de fotbal “Cupa Glogova 2014” Deschide
29. 31.08.2014 Hotărâre privind aprobarea organizării festivalului-concurs de muzică populară “Tinere Talente – Glogova 2014” Deschide
30. 14.09.2014 Hotărâre privind revocarea HCL nr.22/18.06.2014 de modificare a HCL Glogova nr.15/30.03.2014 referitoare la cofinanţarea obiectivului de investiţii “Reabilitare şi extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Glogova, judeţul Gorj” Deschide
31. 14.09.2014 Hotărâre privind aprobarea modificării HCL Glogova nr.15/30.03.2014 referitoare la cofinanţarea obiectivului de investiţie “Reabilitare şi extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Glogova, judeţul Gorj” Deschide
32. 26.09.2014 Hotărâre pentru modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Glogova, însuşit prin HCL nr.17/20.09.1999 şi atestat prin H.G. nr.973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj, cu modificările şi completările ulterioare Deschide
33. 26.09.2014 Hotărâre privind schimbarea din funcţia de viceprimar al comunei Glogova a domnului Cîlcioi Nicolae Deschide
34. 26.09.2014 Hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Glogova, ca urmare a schimbării din funcţia de viceprimar a domnului Cîlcioi Nicolae Deschide
35. 26.10.2014 Hotărâre privind renunţarea domnului consilier local Bivolaru Laurenţiu la funcţia de viceprimar al comunei Glogova Deschide
36. 26.10.2014 Hotărâre privind rectificare buget local – virare credite bugetare Deschide
37. 26.10.2014 Hotărâre privind rectificare buget local Deschide
38. 26.10.2014 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Glogova şi inventarierea în domeniul privat a imobilului cu destinaţia de cabinet medical situat în comuna Glogova, sat Iormăneşti Deschide
39. 26.10.2014 Hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a imobilului cu destinaţia cabinet medical situat în comuna Glogova, sat Iormăneşti Deschide
40. 30.11.2014 Hotărâre privind rectificare buget local Deschide
41. 30.11.2014 Hotărâre privind rectificare buget local Deschide
42. 30.11.2014 Hotărâre privind aprobarea sumei necesare în vederea acordării cadourilor cu ocazia “Sărbătorilor de iarnă” 2014, preşcolarilor şi elevilor din şcolile comunei precum şi colindătorilor Deschide
43. 19.12.2014 Hotărâre privind rectificare buget local Deschide
44. 19.12.2014 Hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a terenului în suprafaţă de 300mp situat în comuna Glogova, sat Glogova – tarlaua 6, parcela 162/1 Deschide
45. 23.12.2014 Hotărâre privind rectificarea bugetului local Deschide